CO MOŽNÁ NEVÍTE

 
  • Jaký je smysl bezpečnostních norem?

    Dobře fungující bezpečnostní normy jsou vytvořeny s cílem vyvinout co nejbezpečnější hrací zařízení, aniž by se snížila hrací hodnota a atraktivnost zařízení. Normy mají za úkol eliminovat pro děti nepředvídatelná rizika. V současný době platí v ČR pro bezpečnost dětských hřišť tyto dvě normy: ČSN EN 1176/2018 a ČSN EN 1177/2018.
  • Co je obsahem bezpečnostních norem ČSN EN 1176/2018 a ČSN EN 1177/2018?

    ČSN EN 1176/2018 - Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť

    • ČSN EN 1176-1/2018 Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
    • ČSN EN 1176-2/2018 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
    • ČSN EN 1176-3/2018 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
    • ČSN EN 1176-4/2018 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
    • ČSN EN 1176-5/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
    • ČSN EN 1176-6/2018 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
    • ČSN EN 1176-7/2009 Pokyny pro zřizování,kontrolu,údržbu a provoz
    • ČSN EN 1176-10/2010 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
    • ČSN EN 1176-11/2015 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
    • ČSN EN 1177/2018 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu
    • ČSN EN 16630/2016 Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a metody zkoušení
    • Vyhláška č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
  • Jaká norma nebo zákon se zajímá o hygienu a ochranu veřejného zdraví?

    • SBÍRKA ZÁKONŮ číslo 92/2006 Sb.
    • Vyhláška č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
  • Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?

    • Mateřské školy s venkovním vybavením a zahradním zařízením - hlavní kontrola 1x ročně
    • Dětská hřiště, venkovní hřiště - hlavní kontrola minimálně 1x ročně
    • Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou
    • Běžnou údržbu a prohlídky provádí provozovatel podle pokynů výrobce - provádí se průběžně
  • Jaké jsou druhy kontrol hřišť?

    Běžná vizuální kontrola

    Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví.

    Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu.

    POZNÁMKA - Jako příklad vizuální a provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí) a konstrukční pevnost.

    Provozní kontrola

    Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce.

    Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

    Roční hlavní kontrola

    Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.

    Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

    Tuto kontrolu musí provádět oprávněné osoby přísně v souladu s pokyny výrobce.

  • Jaká má být vedena dokumentace u dětských hřišť?

    O všech realizovaných činnostech je třeba vést záznamy jako součást řízení bezpečnosti. Dokumentace týkající se hřiště musí zahrnovat:

    • certifikát o kontrole a zkoušení, v případě potřeby
    • návody ke kontrole a údržbě
    • návody k obsluze, v případě potřeby
    • záznamy provozovatele, např. deník
  • Kdo odpovídá za provoz a běžnou údržbu?

    Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod, jak postupovat v případě stížnosti a havárií.

    Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost.

    • utažení upevňovacích prvků
    • přetření a opětovná úprava povrchů
    • údržba všech povrchů tlumících nárazy
    • promazání ložisek
    • označení vybavení za účelem indikace výšky náplně sypkého materiálů
    • čistění
    • odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí
    • obnovení sypké náplně na její správnou úroveň
    • údržba volných ploch
  • Co musí provozovatel provést, pokud je na zařízení závada, která představuje riziko bezpečnosti?

    Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním.

    Musí být k dispozici písemné postupy zahrnující opatření, které je třeba podniknout v případě úrazů, požárů apod.

    Dokud není bezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí mít k němu veřejnost přístup.

  • Co když se stane na zařízení úraz?

    Informace o úrazech, o nichž byl uvědoměn provozovatel, je nutno zaznamenat na formulář, zahrnující tyto podrobnosti:

    • datum a čas nehody
    • věk a pohlaví postiženého a popis oblečení včetně obuvi
    • zařízení související s nehodou
    • počet dětí na hřišti v době nehody
    • popis nehody
    • utrpěná poranění včetně postižených částí těla
    • podniknutá opatření
    • výpovědi svědků
    • všechny následné úpravy nářadí

    Tato informace by měla být použita ke zlepšení bezpečnosti na hřišti.

  • Jak má být označeno hřiště?

    Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.

  • Co je to rozvrh kontrol?

    Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.

    Rozvrh musí obsahovat seznam částí, které je třeba zkontrolovat v rámci různých kontrol, jakož i způsoby jejich provádění.

    Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním.

    V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo základy, aby byla hrací plocha bezpečná.

  • Provoz hřiště

    Provozovatel nebo majitel musí zavést vhodný systém provozu a údržby hřišť včetně vhodného systému řízení bezpečnosti.

    POZNÁMKA: Termín "řízení bezpečnosti" je definován jako organizace ustanovená provozovatelem hřiště za účelem vymezení, udržování a je-li třeba za účelem zlepšení bezpečnosti hřiště jako celku, včetně zařízení a povrchů.

    Stanovení bezpečnostních opatření

    Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, a systematicky stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu, byla-li shledána jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností.

    Pracovníci

    Pracovníci provádějící úkoly jako součást řízení bezpečnosti, jako např. opravu a údržbu, musí mít k tomu oprávnění.

    Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.

    Zvláštní činnosti, jako je např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.

 

Příklad závady

Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie:

Jiná nebezpečí

Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.

Ocenění Spolehlivá firma